Wynagrodzenie za upadłość konsumencką zależne jest od złożoności sytuacji dłużnika, w tym w szczególności wielości wierzycieli i związanej z tym dokumentacji, Wynagrodzenie pełnomocnika za reprezentację dłużnika (analiza dokumentacji, sporządzenie wniosku do sądu, reprezentacja sądowa) oscyluje w granicach: 2.500 zł - 6.000 zł;

Koszt sporządzenia w imieniu Klienta wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej: koszt ten zależny jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz obszerności materiału dowodowego: 1.500 zł – 2.000 zł.

Koszt udziału pełnomocnika w rozprawach:

  • udział w rozprawie w sądzie na terenie miasta Poznań: 300 zł,
  • udział w rozprawie w pozostałych sądach: koszt ten uzależniony jest od odległości oraz potencjalnego czasu trwania rozprawy, tj. 300 zł za udział w rozprawie oraz 100 zł za każdą godzinę przeznaczoną na dojazd do sądu i powrót.

Ocena