Prawo karne

Jeżeli szukasz obrońcy w sprawach karnych – Kancelaria we współpracy z adwokat Karoliną Falewską świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

  • Obrona Klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym – zarówno przed sądami w Poznaniu jak również poza apelacją poznańską.
  • Sporządzanie innych pism, w szczególności – powództw adhezyjnych, zażaleń na postanowienia, apelacji, kasacji oraz wniosków o wznowienie postępowania karnego.
  • Pomoc w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, lub zatrzymanie.
  • Pomoc prawna po uprawomocnieniu się orzeczeń.

Wiele osób rozważa zasadność skorzystania z pomocy obrońcy dopiero na etapie postępowania sądowego, a nawet już po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji. Warto jednak rozważyć udział obrońcy już w pierwszej fazie postępowania jaką jest postępowanie przygotowawcze.

Celem postępowania przygotowawczego jest ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo, oraz wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy

Organy ściągania podejmują szereg czynności, które zmierzają do ustalenia sprawcy przestępstwa. Jeżeli dane zebrane w toku śledztwa uzasadniają dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba, organ prowadzący postępowanie sporządza postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je niezwłocznie podejrzanemu i przesłuchuje się go. Jest to jeden z kluczowych momentów w trakcie prowadzonego śledztwa, dlatego też warto mieć u swego boku doświadczonego obrońcę.

Ponadto Kancelaria świadczy pomoc prawną dla osób występujących w sprawie w charakterze pokrzywdzonych, na każdym etapie postępowania karnego. Pokrzywdzony jest bowiem uprawniony do tego, aby w postępowaniu karnym skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, zaś naszą rolą jest przede wszystkim wsparcie pokrzywdzonych w zakresie realizacji ich uprawnień na każdym stadium postępowania karnego.

Ocena