Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka, co to takiego?

Upadłość konsumencką może ogłosić każda osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Jedynym kryterium jest niewypłacalność. Jeśli wpadłeś w spiralę zadłużenia, nie masz możliwości uregulowania swych zobowiązań – upadłość konsumencka może okazać się dla Ciebie słusznym wyborem.

Od czego zacząć?

Przede wszystkim należy zacząć od sporządzenia wniosku, występującego w postaci formularza. Formularz ten uzupełnić, wskazując informacje o swojej sytuacji osobistej, rodzinnej i finansowej: dane identyfikacyjne Wnioskodawcy, wyszczególnienie składników majątku, określenie listy wierzycieli i co najistotniejsze- uzasadnienie swojego wniosku.

Jestem w związku małżeńskim. Czy to coś zmienia?

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, iż z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej między małżonkami powstaje ustrój rozdzielności majątkowej, a cały dotychczas zgromadzony przez małżonków majątek wchodzi do masy upadłości. Zarząd nad tym majątkiem jest od tej chwili w rękach syndyka.

Masa upadłości, czyli co?

Zasadniczo do masy upadłości wchodzi cały Twój majątek, a zatem: nieruchomości oraz rzeczy ruchome, jednakże z wyjątkiem przedmiotów przeznaczonych do użytku osobistego (na przykład: łóżko, lodówka, pralka, odzież). Do masy upadłości zalicza się również pieniądze (w części) otrzymywane z wynagrodzenia za pracę, a także: emerytury renty, jednakże przykładowo: świadczenie z programu 500+ nie podlega zajęciu przez syndyka.

Czym jest plan spłaty?

Plan spłaty to inaczej harmonogram spłat rat na rzecz wierzycieli. Zazwyczaj są to raty miesięczne. Okres ten może trwać maksymalnie 7 lat. W planie spłat syndyk wskazuje: wierzycieli, wysokość rat oraz termin ich płatności.

Nie mam NIC. Czy upadłość konsumencka jest też dla mnie?

W sytuacji, w której dłużnik nie posiada żadnego majątku (tj. nieruchomości, wartościowe ruchomości), a nadto nie osiąga żadnych dochodów sąd może umorzyć zobowiązania upadłego bez spłaty wierzycieli i bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Ma to miejsce po uprzednim zatwierdzeniu wierzytelności i po wysłuchaniu upadłego oraz jego wierzycieli.

Zespół Kancelarii świadczy usługi w następującym zakresie:

  • analiza stanu faktycznego pod kątem ewentualnych szans i zasadności złożenia wniosku,
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
  • reprezentowanie klientów Kancelarii na etapie postępowania sądowego,
  • pomoc prawna oraz merytoryczne wsparcie klientów Kancelarii w kontakcie z syndykiem oraz wierzycielami.

Ocena