O mediacji

Mediacja, co to takiego?

Mediacja stanowi alternatywną dla postępowania sądowego metodę rozwiązywania sporów. Celem mediacji jest przede wszystkim wypracowanie na tyle optymalnego rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla każdej ze stron.

Mediacja może być prowadzona zarówno na skutek skierowania stron do mediacji w toku postępowania sądowego, jak również przed rozpoczęciem postępowania sądowego (mamy wtedy do czynienia z mediacją pozasądową). Oznacza to, iż mediacje mogą być prowadzone zarówno w sprawach, które już zawisły przed sądami jak i w sprawach prywatnych. W tej pierwszej sytuacji mediacja przeprowadzana jest w oparciu o postanowienie Sądu, który to kieruje strony do mediacji wyznaczając osobę mediatora. Natomiast w odniesieniu do mediacji prywatnych, odbywa się ona na podstawie umowy o mediację między stronami, które same dokonują wyboru osoby mediatora.

Jakie są pozytywne aspekty postępowania mediacyjnego?

Pomimo, iż z jednej strony postępowanie mediacyjne nie zastąpi sądów i stanowi dla nich instytucję wspierającą, z drugiej strony: pozwala stronom wypracować rozwiązanie, które będzie satysfakcjonować obie strony, co rzadko ma miejsce w sytuacji, gdy sędzia arbitralnie wydaje wyrok po rozpoznaniu sprawy.

Strony w trakcie postępowania przed mediatorem mają z reguły większą możliwość wypowiedzenia się w zakresie własnych potrzeb i oczekiwań. Mediacje z reguły trwają krócej niż postępowanie sądowe, a nadto – z reguły są też mniej kosztowne.

WAŻNE!

Postępowanie przed mediatorem nie jest tożsame z terapią, nie jest też doradztwem prawnym.

Wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

Mediacja nie zawsze musi zakończyć się ugodą, co nie oznacza, iż nie należy próbować.

Mediator to nie sędzia: jego kompetencją nie jest rozstrzyganie sporów, mediator nie wydaje wyroków.

Podstawowe akty prawne regulujące kwestię mediacji:

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych;
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296);
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. Z 2016 r poz.921);
  • Kodeks etyczny mediatorów polskich;
  • Europejski kodeks postępowania mediatorów.

Ocena