Alimenty

Kancelaria adwokat Karoliny Falewskiej z siedzibą w Poznaniu w zakresie spraw o roszczenia alimentacyjne oferuje pomoc prawną w następującym zakresie:

  • doradztwo prawne w zakresie spraw o zasądzenie alimentów, a także o podwyższenie oraz obniżenie alimentów, jak również konsultacje – zarówno w siedzibie kancelarii adwokackiej jak również drogą korespondencji mailowej- w zakresie postępowań o stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego oraz o uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
  • sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozew i innych pism procesowych, a nadto apelacji od wyroków sądów I instancji oraz zażaleń na postanowienia w toku postępowania w sprawach o alimenty,
  • prowadzenie postępowań przed sądami w sprawach dotyczących roszczeń alimentacyjnych-zarówno przed sądami w Poznaniu jak również poza apelacja poznańską,
  • pomoc na etapie postępowania egzekucyjnego.

Czym są usprawiedliwione potrzeby dziecka?

Usprawiedliwione potrzeby dziecka to jeden z dwóch elementów, który wpływa na ustalenie wysokości alimentów. Drugim z nich są majątkowe i zarobkowe możliwości zobowiązanego do alimentacji.

Przez usprawiedliwione potrzeby (a wynika to z konsekwentnego orzecznictwa Sądu Najwyższego) należy rozumieć potrzeby związane z: potrzebami fizycznymi (m.in. optymalne, dostosowane do wieku odżywianie, mieszkanie, odzież odpowiednia do wieku oraz pory roku, środki higieny, opieka zdrowotna itp.), z potrzebami duchowymi i kulturalnymi (m.in. wyście do kina, teatru, muzeum, udział w uroczystościach religijnych, kupno książek, instrumentów i innych przedmiotów związanych z zainteresowaniami dziecka), z potrzebami edukacyjnymi poprzez zapewnienie odpowiedniej do zdolności dziecka edukacji tj. zajęcia pozalekcyjne, wyrównawcze, koszt zakupu podręczników i pomocy naukowych, wyprawek, wycieczek imprez szkolnych itp.), oraz z potrzebami w zakresie wypoczynku.

Rodzice mają obowiązek podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. Niniejsza zasada znalazła swoje poparcie również w nowszym orzecznictwie SN (wyrok Sn z dnia 24.03.2000 r. I CKN 1538/99), zgodnie z którym: „trudna sytuacja materialna rodziców nie zwalnia ich od obowiązku świadczenia na potrzeby dzieci, chyba że takiej możliwości są pozbawieni w ogóle. Zatem zmuszeni są oni dzielić się z dziećmi nawet bardzo szczupłymi dochodami, a w sytuacjach skrajnych, zwłaszcza o charakterze przejściowym sprostanie obowiązkowi alimentacyjnemu będzie wymagać poświęcenia części składników majątkowych.”

Ocena