Mediacje rodzinne / rozwodowe

Mediacje są pożądanym sposobem na rozstrzygnięcie konfliktu, czy też wyjaśnienie rozbieżności lub przygotowanie się do sprawy sądowej zanim jeszcze do niej dojdzie. Tematyka mediacji może obejmować kompleksowe ustalenia ustalenia dotyczące przykładowo sprawy o rozwód lub prace nad konkretną sporną kwestią, przykładowo: ustalenie kontaktów małoletniego z jednym z rodziców, po rozwodzie. W mojej ocenie mediacje stanowią idealny moment do tego, aby móc podzielić się swoimi odczuciami, wyrazić własne zdanie w obecności drugiego partnera w komfortowych warunkach, nad których przebiegiem czuwa mediator. Takiego komfortu z pewnością brak podczas rozprawy sądowej, podczas której sędzia oczekuje konkretnych faktów i wypowiedzi, nie ma więc miejsca na emocjonalne wybuchy. Mediacje są bowiem spotkaniem, na którym można bez skrępowania wyartykułować swoje zdanie i zostać wysłuchanym przez drugą stronę. Podczas mediacji każda ze stron ma prawo wyrażać emocje, również (a może przede wszystkim te negatywne) o ile w swych wypowiedziach nie ubliża tej drugiej stronie. Rolą mediatora jest właśnie dbałość o wzajemne bezpieczeństwo stron oraz o komfortowe warunki prowadzenia rozmów.

Celem mediacji przedsądowych jest przede wszystkim ustalenie spornych kwestii a następnie poszukanie takich rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla każdej ze stron. Mediator który czuwa nad przebiegiem mediacji tworzy swego rodzaju scenariusz, który to po jej zakończeniu przekazuje do sądu wypracowane przez strony porozumienie. Decydując się na skorzystanie z pomocy mediatora przed wszczęciem postępowania (np. o rozwód) można dzięki temu przygotować wszystko, co będzie potrzebne sądowi do wydania wyroku. W takiej sytuacji, gdy gotowe porozumienie mediacyjne jest zgodne z przepisami prawa, a obie strony zaakceptowały jego warunki, sąd wyda rozstrzygnięcie kierując się wolą stron postępowania ujętą w tymże porozumieniu. Niniejsze oznacza, iż w ten sposób można skrócić postępowanie sądowe z kilku rozpraw do jednej. Ma to istotne znaczenie w przypadku emocjonalnego zaangażowania w rozwód dzieci stron.

Z mojego punktu widzenia i obserwacji, mediator często pomaga małżonkom (czy partnerom) dostrzec potrzeby dzieci i skierować uwagę na ich potrzeby, które to nierzadko w atmosferze konfliktu małżeńskiego są spychane na dalszy plan. Należy pamiętać iż dziecko również jest podmiotem postępowania, a nie jego przedmiotem. Dzięki mediacjom rodzice mogą podjąć wspólnie wysiłek aby jak najszybciej skupić się na tym, co najistotniejsze w sprawie.

Ocena