Podział majątku wspólnego

Kancelaria radcy prawnego  w zakresie spraw związanych z podziałem majątku wspólnego oferuje pomoc w następującym zakresie:

  • konsultacje prawne – zarówno w siedzibie kancelarii jak również w formie korespondencji mailowej- dotyczące podziału majątku wspólnego,
  • reprezentacja klientów przed sądem – zarówno na terenie Poznania jak i poza obszarem apelacji poznańskiej,
  • uczestniczenie w negocjacjach dotyczących warunków podziału majątku wspólnego małżonków, zarówno na etapie postępowania w sprawach o rozwód jak i po jego zakończeniu.

Podział majątku wspólnego małżonków może zostać dokonany zarówno w trakcie rozwodu, jak i po jego zakończeniu. Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, na wniosek jednej ze stron, sąd może orzec o kwestii podziału majątku wspólnego już w wyroku orzekającym rozwód, o ile przeprowadzenie podziału nie spowoduje nadmiernych trudności i zwłoki w postępowaniu. Co do zasady, przy podziale majątku wspólnego uwzględnia się stan majątku z chwili zniesienia współwłasności, a wartość tego majątku z chwili orzekania.

Po ustaniu małżeństwa podział majątku może zostać dokonany w dwojaki sposób – umowny oraz sądowy. Podział umowny możliwy jest w sytuacji, gdy strony dojdą do porozumienia w kwestii podziału. W tej sytuacji wystarczająca będzie umowa pomiędzy stronami, której przedmiotem będzie sposób podziału majątku pomiędzy byłych małżonków.

Zgodnie z art. 566 Kodeksu Postępowania Cywilnego, w sprawie podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej właściwy jest sąd miejsca położenia majątku. Przepisy prawa nie wskazują natomiast terminu, w jakim wniosek o podział winien zostać złożony.

Pomimo, iż strony nie są ograniczone terminem na wniesienie wniosku o podział majątku wspólnego, warto pamiętać, iż z praktycznego punktu widzenia nie należy z nim zwlekać – a to z uwagi na fakt, iż z biegiem lat dowody, które można uznać za wartościowe w postępowaniu mogą ulec zniszczeniu czy też zaginąć, co może znacznie utrudnić, a wręcz uniemożliwić dochodzenie swoich roszczeń względem drugiej strony.

Ocena