Umowy cywilnoprawne

Praktyka pokazuje, iż brak wszechstronnej analizy umów, jakie zawierają osoby prowadzące działalność gospodarczą, często bywa przyczyną nawet wieloletnich sporów sądowych, których w istocie można byłoby uniknąć.

Poprawnie sformułowana umowa, czy też rozpoznanie potencjalnych zagrożeń wynikających z jej zapisów mogą pozwolić przedsiębiorcy uniknąć lub znacząco zminimalizować niepotrzebne perturbacje w przyszłości.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w następującym zakresie:

  • Przygotowywanie opinii prawnych, w tym opiniowanie przedstawionych przez Klienta projektów umów, szczególności umów sprzedaży, o roboty budowlane, najmu, podnajmu, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, agencyjnych.
  • Sporządzanie wyżej wymienionych umów cywilnoprawnych.
  • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z umów, a także czynów niedozwolonych.

Jakie problemy związane z umowami cywilnoprawnymi mogą dotknąć przedsiębiorców (pracodawców) w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego?

Przedsiębiorca związany z bankiem umową kredytu może rozważyć wniosek o zastosowanie karencji, czyli opóźnienie spłaty kapitałowej części kredytu. Dzięki temu przedsiębiorca będzie miał możliwość spłacania mniejszej raty, która obejmie np. wyłącznie odsetki lub ubezpieczenie kredytu. Spłata pozostałej części zobowiązania (kapitał) jest wówczas odraczana. Karencja jest udzielana zwykle na okres od 3 do 6 miesięcy.

Również w zakresie umów leasingu, najmu lub dzierżawy w pierwszej kolejności należy dokładnie przeanalizować zapisy umów, aneksów, cy też regulaminów, które to zawierają zapisy dotyczące odpowiedzialności za niewykonywanie lub nieterminowe wykonywanie zobowiązań. Warto również poszukać porozumienia z drugą stroną umowy w zakresie obniżenia lub odroczenia płatności rat.

Co do zasady, w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wywiąże się z realizacji przyjętych w umowie zobowiązań istnieje ryzyko, że druga strona umowy będzie dochodzić będzie za niewykonanie umowy w wyznaczonym terminie, lub niewykonanie umowy w ogóle; i co do zasady takie roszczenie będzie zasadne. Jednakże strona umowy może próbować uwolnić się od odpowiedzialności, gdy wykaże, iż niewykonanie czy też nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. W mojej ocenie przykładowo objęcie całego zakładu pracy kwarantanną nie może być uznane za okoliczność zależną od przedsiębiorcy. Ewentualne opóźnienia w wykonywaniu zobowiązań lub też ich ich niewykonanie przez przedsiębiorcę, które są następstwem tego faktu może stanowić okoliczność, za którą przedsiębiorca nie będzie ponosił odpowiedzialności. W konsekwencji - nie powinien być zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz swego kontrahenta. Należy jednak pamiętać, iż w takim przypadku niezbędna jest analiza każdego konkretnego przypadku.

Ocena