Sprawy rodzinne - władza rodzicielska, kontakty

Kancelaria radcy prawnego oferuje pomoc prawną w zakresie spraw: o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, o zmianę postanowień sądów w zakresie władzy rodzicielskiej, o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, a nadto w sprawach o uregulowanie i wykonywanie kontaktów z małoletnim. W niniejszym zakresie Kancelaria oferuje pomoc zarówno na etapie doradztwa prawnego (zarówno w formie spotkań w siedzibie kancelarii adwokackiej jak również w drodze korespondencji mailowej), jak i w postępowaniu sądowym. Radcowie prawni i adwokaci prowadzą sprawy rodzinne przed sądami w Poznaniu, jak również poza apelacją poznańską. Ponadto Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu negocjacji dotyczących kwestii władzy rodzicielskiej jak i sposobu wykonywania kontaktów z dzieckiem.

Zgodnie z polskim prawem, jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy może zmienić orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekającym rozwód, separację bądź unieważnienie małżeństwa, albo ustalającym pochodzenie dziecka.

Zgodnie z treścią art. 106 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie przewidziano żadnych ograniczeń co do zakresu zmiany istniejącego orzeczenia o władzy rodzicielskiej. Zmiana orzeczenia może polegać więc nie tylko na przywróceniu władzy rodzicielskiej, ale uchyleniu lub zmianie orzeczenia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej.

Artykuł 106 KRO daje podstawę do zmiany orzeczenia tylko co do części dotyczącej władzy rodzicielskiej. Nie ma natomiast zastosowania do zasądzonych alimentów, gdyż w tym przypadku podstawą zmiany jest art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zgodnie zaś z treścią art. 111 § 1 KRO „Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.”

Należy pamiętać, iż rodzic, któremu ograniczono władzę rodzicielską czy też rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej, ma prawo wykonywać kontakty z małoletnim dzieckiem.

Ocena