Prawo administracyjne

Kancelaria adwokat Karoliny Falewskiej z siedzibą w Poznaniu oferuje Klientom pomoc prawną w następującym zakresie:

  • Porady prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego, procedury administracyjnej, sądowo-administracyjnej,a także postępowania egzekucyjnego w administracji.
  • Sporządzanie opinii prawnych w wyżej wymienionym zakresie.
  • Przygotowywanie odwołań od decyzji organu I instancji, skarg na bezczynność organów administracji publicznej, zażaleń wydawanych przez organ w toku postępowania administracyjnego.
  • Przygotowywanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych,a także skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
  • Reprezentowanie Klienta w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji publicznej, w postępowaniu odwoławczym oraz w postępowaniu przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Ocena