Mediacje gospodarcze / cywilne

Mediacja ma na celu umożliwić przedsiębiorcom polubowne zakończenie konfliktu, oszczędzając czas i pieniądze, zachowując kontakty biznesowe i dalszą współpracę. Co istotne, wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia, zaś ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc ugody sądowej.

Mediacje mogą odbywać się zarówno pomiędzy małymi przedsiębiorstwami, jak i wielkimi korporacjami. Mediatorzy pomagają w bezstronnym zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu wzajemnych oczekiwań oraz pomagają osiągnąć porozumienie korzystne dla wszystkich stron konfliktu.

Każda mediacja, a zatem również mediacja gospodarcza gwarantują stronom poufność, dlatego osoby uczestniczące w mediacji nie muszą obawiać się naruszenia tajemnicy handlowej, czy też ujawnienia innych, ważnych z punktu widzenia podmiotu gospodarczego informacji.

Poprzez mediacje mogą zostać rozwiązane zasadniczo wszelkie spory, które zgodnie z prawem mogą zakończyć się zawarciem ugody (przykładowo:sprawy o zapłatę, o realizację umów, spory budowlane, spory dotyczące kwestii pracowniczych).

Ocena