Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy (tj. reprezentacja sądowa, sporządzanie pism procesowych) zależne jest od rodzaju sprawy, stopnia jej skomplikowania oraz obszerności materiału dowodowego i wynosi: 2.500 zł - 5.000 zł.

Koszt sporządzenia w imieniu Klienta pism procesowych: koszt ten zależny jest od stopnia skomplikowania sprawy oraz obszerności materiału dowodowego i wynosi: 600 zł - 1.000 zł.

Koszt udziału pełnomocnika w rozprawach:

  • udział w rozprawie w sądzie na terenie miasta Poznań: 300 zł,
  • udział w rozprawie w pozostałych sądach: koszt ten uzależniony jest od odległości oraz potencjalnego czasu trwania rozprawy, tj. 300 zł za udział w rozprawie oraz 100 zł za każdą godzinę przeznaczoną na dojazd do sądu i powrót.

Ocena