Konstytucja Biznesu, czyli zmiany w prawie dla przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu to projekt pakietu zmian ustaw dotyczących funkcjonowania przedsiębiorców. Najistotniejsze zmiany dotyczyć będą następujących kwestii:

1. Pierwsze pół roku bez opłacania składek ZUS

Osoby fizyczne rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej będą mogły skorzystać ze zwolnienia opłacania składek w zakresie ubezpieczenia społecznego. Oznacza to, iż obowiązkowymi będą jedynie składki zdrowotne.

Nadto po upływie wspomnianych 6 miesięcy, przy spełnieniu dodatkowych wymagań, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z tak zwanych preferencyjnych składek ZUS przez kolejne 2 lata.

Zaletą takiego rozwiązania są z pewnością oszczędności, natomiast wadą – fakt, iż okres korzystania z ulgi na start nie będzie brany pod uwagę przy obliczaniu wysokości świadczeń emerytalnych oraz rentowych.

Istotne jest również to, iż przedsiębiorca może z takiej ulgi dobrowolnie zrezygnować.

2. Nierejestrowana „firma na próbę”

Nowe zasady tworzenia „firmy na próbę” dotyczyć będą jedynie drobnej działalności zarobkowej. Nie oznacza to również automatycznego zwolnienia z obowiązku odprowadzania podatków. Uproszczeniu ulegnie procedura dotycząca rejestracji działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza będzie mogła być prowadzona „na próbę” pod warunkiem, że przychody nie będą przekraczać w żadnym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia (które w 2019 roku wynosi 2250 zł).

Tak zwaną działalność nieewidencjonowaną mogą prowadzić jedynie osoby fizyczne, które nie prowadziły działalności w okresie ostatnich 60 miesięcy. Osoba fizyczna prowadząca działalność nieewidencjonowana nie ma obowiązku rejestracji firmy w CEIDG i nie spoczywa na niej obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Powyższe oznacza, iż przekroczenie limitu obligować będzie przedsiębiorcę do rozpoczęcia w ciągu 7 dni działalności, tj. dokonania rejestracji w CEIDG.

3. Konstytucja Biznesu wprowadza poprawę relacji przedsiębiorca-urząd

Przepisy ustawy prawo przedsiębiorców, która zastąpić ma w pełni obecną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzają zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy. Ma to na celu przede wszystkim poprawienie relacji między przedsiębiorcami a urzędami, gdzie z zaufaniem pomiędzy stronami wciąż bywa różnie. Najważniejsze aspekty zmieniane w tym zakresie to: