Mediacje, jako rozwiązanie na czas kryzysu.

Mediacje, jako rozwiązanie na czas kryzysu.

Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 już wymusza na wielu przedsiębiorcach konieczność zmierzenia się z wieloma problemami (których rozmiaru nikt nie jest w stanie obecnie przewidzieć). Takim istotnym problemem jest chociażby konieczność ponoszenia kosztów prowadzenia działalności, czyli: płatność czynszu za lokal usługowy, który w istocie nie funkcjonuje i nie przynosi zysków, płatność rat leasingowych za samochody, które nie są wykorzystywane do pracy, czy konieczność wypłaty wynagrodzenia pracownikom, których praca nie jest pełnowartościowa, lub pracownikom, którzy w istocie stali się zbędni.

Przedsiębiorcy muszą liczyć się z tym, iż aby nie kierować kroków na drogę postępowania sądowego (która to jest z reguły bardzo czasochłonna i kosztowna) będą musieli wykazać się wzajemnym zrozumieniem i dobrą wolą. Dotyczy to obu stron każdego stosunku prawnego. Rozmowy nie zawsze będą proste, z uwagi chociażby na fakt, iż obie strony stosunku prawnego będą miały podobne problemu (z powodu epidemii) lecz różne interesy. Jednakże w mej ocenie zawsze warto  próbować poszukać porozumienia i dążyć do polubownego rozwiązania zaistniałego konfliktu. 

Czy udział mediatora pomoże dojść stronom do porozumienia?

Tego nie można nikomu zagwarantować. Niemniej jednak obecność osoby trzeciej, neutralnej, która nie reprezentuje interesu żadnej ze stron, która skoncentrowana jest na usuwaniu barier komunikacyjnych może zwiększyć  szanse na osiągnięcie konsensusu. Należy jednak pamiętać, iż Mediator to nie sędzia, czy arbiter, jego kompetencją nie jest więc rozstrzyganie sporów. Głównym zadaniem mediatora jako osoby bezstronnej jest pomoc w znalezieniu najbardziej optymalnej drogi do rozwiązania konfliktu.

(Więcej informacji na temat mediacji można uzyskać w zakładce MEDIACJE)

Jakie problemy dotkną przedsiębiorców (pracodawców) w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego?

Na terenie RP wprowadzony został stan zagrożenia epidemiologicznego. Rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 z pewnością będzie miało wpływ na funkcjonowanie każdego z nas, a w szczególności – na funkcjonowanie polskiej gospodarki, a co za tym idzie – na sytuację polskich przedsiębiorstw.

Przedsiębiorca, a sprawy pracownicze.

Aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy pracodawca ma możliwość zlecenia pracy zdalnej. System pracy „home office” polega na tym, iż pracownik ma możliwość świadczenia pracy na rzecz pracodawcy poza zakładem pracy, najczęściej w e własnym domu. Z uwagi na fakt, iż przepisy kodeksu pracy nie określają wprost, czym jest praca zdalna, to pracodawca winien określić procedury z tą pracą związane. Szczególnie istotne winno być wskazanie zasad dotyczących: raportowania czasu pracy, sposobu przekazywania efektów pracy swemu pracodawcy, czy też sposobu odbierania poleceń od przełożonego.

Warto wiedzieć!

Generalnie zlecenie pracy zdalnej wymaga porozumienia , tj. złożenia zgodnego oświadczenia woli przez pracodawcę i pracownika. Na mocy specustawy z dnia 7.03.2020 roku pracodawca nie jest już zobligowany do uzyskania od podwładnego zgody na zmianę formy świadczenia pracy na pracę zdalną. Pracodawca może więc zobowiązać pracownika do świadczenia pracy zdalnej w drodze jednostronnego oświadczenia woli, a niepodporządkowanie się temu oświadczeniu przez pracownika jest podstawą do nałożenia na niego kary dyscyplinarnej, a nawet rozwiązania stosunku pracy.

Możliwość jednostronnego zarządzenia pracy zdalnej z punktu widzenia przedsiębiorcy ocenić należy pozytywnie. Taki zabieg może zapobiec ewentualnemu zarażeniu chorobami zakaźnymi i minimalizuje ich rozprzestrzenianie. A – co szczególnie istotne dla pracodawcy – zakład może nadal pracować, wytwarzać przychód, co w konsekwencji ogranicza negatywne skutki przedsiębiorstwa z powodu epidemii. Zarządzenie pracy zdalnej jest również wyprzedzeniem ewentualnej decyzji służb sanitarnych o objęciu zakładu pracy kwarantanną w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia zagrożenia rozprzestrzeniania się wśród pracowników choroby zakaźnej.

Trzeba jednak pamiętać, że pracodawca nie ma możliwości przymuszenia pracownika do skorzystania przez niego z urlopu wypoczynkowego (tym bardziej urlopu bezpłatnego), ani nie może wymusić na pracowniku skierowania go na dodatkowe badania celem wykluczenia ewentualnej choroby; pracodawca nie ma też kompetencji do tego, aby samodzielnie ustalić, czy dany pracownik może stanowić może źródło zakażenia – decyzję w tej materii może podjąć jedynie lekarz lub Inspekcja Sanitarna.

Prowadzenie działalności gospodarczej, a konieczność opłacania składek ZUS oraz podatków w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

Ministerstwo Rozwoju jest na etapie sporządzania tzw. pakietu antykryzysowego. Zakłada on m.in. możliwość odroczenia terminu płatności należności publicznoprawnej, rozłożenia tychże płatności na raty, a nawet umorzenia składek na ZUS, czy innych powstałych zaległości. Umorzenie składek ZUS najprawdopodobniej będzie możliwe jedynie w tych szczególnie uzasadnionych sytuacjach. Organy podatkowe i rentowe zapewne będą zmuszone podejść do każdego wniosku indywidualnie, biorąc pod uwagę szereg okoliczności, które mogą mieć wpływ na potencjalne uwzględnienie wniosku.

Warto wiedzieć!

Informacja przekazana przez Ministerstwo Rozwoju jest na etapie planowania, a zatem w chwili obecnej na przedsiębiorcy ciąży obowiązek terminowego opłacania składek ZUS oraz płatności podatków.

Przedsiębiorca, a jego zobowiązania cywilnoprawne.Inne zobowiązania przedsiębiorców (umowy leasingu, kredytu, umowy najmu lokali użytkowych, itp.)

Przedsiębiorca związany z bankiem umową kredytu może rozważyć wniosek o zastosowanie karencji, czyli opóźnienie spłaty kapitałowej części kredytu. Dzięki temu przedsiębiorca będzie miał możliwość spłacania mniejszej raty, która obejmie np. wyłącznie odsetki lub ubezpieczenie kredytu. Spłata pozostałej części zobowiązania (kapitał) jest wówczas odraczana. Karencja jest udzielana zwykle na okres od 3 do 6 miesięcy.

Również w zakresie umów leasingu, najmu lub dzierżawy w pierwszej kolejności należy dokładnie przeanalizować zapisy umów, aneksów, cy też regulaminów, które to zawierają zapisy dotyczące odpowiedzialności za niewykonywanie lub nieterminowe wykonywanie zobowiązań. Warto również poszukać porozumienia z drugą stroną umowy w zakresie obniżenia lub odroczenia płatności rat.

Co do zasady, w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wywiąże się z realizacji przyjętych w umowie zobowiązań istnieje ryzyko, że druga strona umowy będzie dochodzić będzie za niewykonanie umowy w wyznaczonym terminie, lub niewykonanie umowy w ogóle; i co do zasady takie roszczenie będzie zasadne. Jednakże strona umowy może próbować uwolnić się od odpowiedzialności, gdy wykaże, iż niewykonanie czy też nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności. W mojej ocenie przykładowo objęcie całego zakładu pracy kwarantanną nie może być uznane za okoliczność zależną od przedsiębiorcy. Ewentualne opóźnienia w wykonywaniu zobowiązań lub też ich ich niewykonanie przez przedsiębiorcę, które są następstwem tego faktu może stanowić okoliczność, za którą przedsiębiorca nie będzie ponosił odpowiedzialności. W konsekwencji – nie powinien być zobowiązany do zapłaty odszkodowania na rzecz swego kontrahenta. Należy jednak pamiętać, iż w takim przypadku niezbędna jest analiza każdego konkretnego przypadku.

Wirus COVID-19 (koronawirus) – ważne informacje dla pracodawców i pracowników.

1.Mam dziecko w wieku szkolnym/przedszkolnym. Czy w ogóle przysługuje mi prawo do opieki na dziecko w czasie zamknięcia szkół i innych placówek oświatowych?

Zamykanie szkół oraz innych placówek oświatowych w celu przeciwdziałania epidemii wirusa COVID-19 daje rodzicom możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego – w wysokości 80 proc. wynagrodzenia w okresie 14 dni, pod warunkiem, że dziecko nie ma więcej niż 8 lat. Zasiłek przysługuje też na chore dzieci.
Zgodnie bowiem z art. 4 ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły ubezpieczony rodzic ma prawo do 14 dodatkowych dni zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem na podstawie wspomnianego art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

2.Jestem pracownikiem/zleceniobiorcą/wykonawcą dzieła/prowadzę działalność gospodarczą? Czy ma prawo skorzystać z zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni?

Co do zasady jedynie pracownik ma uprawnienie do skorzystania z tego uprawnienia, albowiem podlega on obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz chorobowemu. Rodzic ubiegający się o takie świadczenie, będący zleceniobiorcą, będzie miał również prawo do uzyskania wspomnianego zasiłku, pod warunkiem, iż przystąpił do ubezpieczenia chorobowego, albowiem w przypadku zleceniobiorcy ubezpieczenie to jest dobrowolne. Identyczna sytuacja ma miejsce w przypadku przedsiębiorców. W najgorszej sytuacji są osoby będące wykonawcami dzieła. Te osoby, zgodnie z przepisami prawa, nie mają nawet możliwości przystąpienia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

3.Czy podczas kwarantanny przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku opłacania składek zus, czy podatków?

Wbrew wypowiedziom medialnym kwarantanna nie jest okolicznością usprawiedliwiającą przedsiębiorcę, który nie dokonał zapłaty odpowiednich danin w terminie ustawowym albo gdy nie dokonał stosownych płatności w ogóle. Należy pamiętać, iż nie wykonanie przez przedsiębiorców ww obowiązków może pociągnąć za sobą szereg negatywnych konsekwencji.

4.Czy pracodawca ma prawo zobowiązać pracownika do wykonywania pracy zdalnej?

Zgodnie z treścią art. 100 § 1 KP, pracownik jest obowiązany stosować się do poleceń przełożonego, które dotyczą organizacji pracy, pod warunkiem, iż nie są sprzeczne z przepisami prawa lub z zawartą umową o pracę. Polecenie służbowe dotyczące wykonywania przez pracownika obowiązków służbowych w postaci pracy zdalnej (w związku z podejmowanymi przez pracodawcę działaniami mającymi na celu zminimalizowanie zagrożenia spowodowanego koronawirusem) jest zgodne z prawem. Brak zastosowania się do polecenia przełożonego i nie przestrzeganie przez pracownika zasad BHP może stanowić przyczynę nałożenia na pracownika kary porządkowej (upomnienia, nagany lub kary pieniężnej), a nawet rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem i bez zachowania okresu wypowiedzenia. Zgodnie z art. 211 pkt 2 i 7 KP, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Pracownik ma więc obowiązek wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami BHP oraz zastosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń pracodawcy.

5.Czy pracownik ma prawo odmówić wyjazdu służbowego w rejon, w którym występuje koronowirus?

pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia wyjazdu służbowego w rejon występowania koronawirusa, pod warunkiem wystąpienia realnego ryzyka bezpośredniego zagrożenia swojego życia lub zdrowia oraz ryzyko rozprzestrzenienia choroby w kraju tzn. narażenie na niebezpieczeństwo innych osób. Stanowi o tym art. 210 § 1 KP. Zgodnie z jego treścią, w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

6.Czy pracodawca ma obowiązek kierowania pracownika na badania w związku z podejrzeniem występowania koronawirusa?

Pracodawca nie jest podmiotem, który ma uprawnienia do dokonywania samodzielnej oceny stanu zdrowia pracowników. Przepisy prawa nie przewidują kierowania pracownika na badania w związku ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na chorobę wirusową. Zgodnie z art. 229 KP pracownik podlega jedynie badaniom profilaktycznym, a więc: wstępnym, okresowym i kontrolnym. Badania kontrolne są wykonywane w przypadku, gdy niezdolność pracownika do pracy trwała dłużej niż 30 dni.

7. Koronawirus, jako siła wyższa i jego wpływ na transakcje handlowe.

W polskim systemie prawnym brak jest legalnej definicji pojęcia „siła wyższa”. Niemniej jednak, zgodnie przyjmuje się, iż siła wyższa stanowi zdarzenie o charakterze zewnętrznym, niemożliwe lub niemalże niemożliwe do przewidzenia oraz takie, którego skutkom nie można zapobiec. Istotne jest aby te trzy przesłanki wystąpiły łącznie. Nadto – przesłanki te winny pozostawać w związku przyczynowo-skutkowym.
Zasadą w polskim prawie (wynikającą wprost z uregulowań Kodeksu cywilnego) jest, że za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego dłużnik ponosi odpowiedzialność. Jednakże wskazuje się, że wystąpienie siły wyższej może stanowić przesłankę, która wyłączy odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. Co to oznacza w praktyce? Między innymi możemy uniknąć płacenia kar umownych czy naliczania odsetek za opóźnienie w sytuacji, w której czynnik o charakterze zewnętrznym będący siłą wyższą (tj. poza strefą ryzyka przedsiębiorcy) przyczynił się do niemożności wykonania zobowiązania przez przedsiębiorcę.

Zastępcza kara pozbawienia wolności

Sąd wydaje wyrok skazujący, w którym wymierza karę ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne. Po uprawomocnieniu się wyroku kurator zawodowy wzywa skazanego, aby stawił się w celu ustalenia miejsca i czasu wykonywania owych prac.

Skazany pomimo wezwania nie stawia się (ewentualnie – pomimo stawiennictwa, skazany nie przystępuje do wykonywania prac). W konsekwencji kurator kieruje do sądu wniosek dotyczący zmiany orzeczonej kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności.

Więcej “Zastępcza kara pozbawienia wolności”

Podsłuchiwanie i nagrywanie małżonka w sprawach rozwodowych

W lipcu 2017 roku do naszej Kancelarii zgłosiła się pani Anna L. Nasza klientka wnioskowała o rozwiązanie małżeństwa z pozwanym Jarosławem L. przez rozwód z wyłącznej winy męża. Jako przyczynę wskazała niewierność i nielojalność męża w stosunku do niej, zaś jako dowody – między innymi wynik obserwacji detektywistycznej oraz nagrania rozmów telefonicznych jakie pozwany prowadził zarówno z powódką jak i ze swą kochanką. Pierwsze pytanie, jakie nasunęło się pani Annie na myśl brzmiało: „Czy owe dowody są dopuszczane w sprawie rozwodowej? Czy coś mi grozi za takie działania?

Więcej “Podsłuchiwanie i nagrywanie małżonka w sprawach rozwodowych”

System dozoru elektronicznego

Instytucja dozoru elektronicznego oznacza możliwość wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.  Jednocześnie skazany poddany jest ścisłej kontroli za pomocą środków technicznych (m.in. nadajnik, centrala, rejestratory). Dozór elektroniczny może być  jednak zastosowany wyłącznie w sytuacji gdy orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku, przy czym istnieje również możliwość  odbycia w systemie dozoru elektronicznego kilku kaprzy założeniu, że ich suma nie przekracza 1 roku.

Więcej “System dozoru elektronicznego”

Konstytucja Biznesu, czyli zmiany w prawie dla przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu to projekt pakietu zmian ustaw dotyczących funkcjonowania przedsiębiorców. Najistotniejsze zmiany dotyczyć będą następujących kwestii:

1. Pierwsze pół roku bez opłacania składek ZUS

Osoby fizyczne rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej będą mogły skorzystać ze zwolnienia opłacania składek w zakresie ubezpieczenia społecznego. Oznacza to, iż obowiązkowymi będą jedynie składki zdrowotne.

Więcej “Konstytucja Biznesu, czyli zmiany w prawie dla przedsiębiorców”

Przedawnienie roszczeń

W prowadzonej przez Kancelarię sprawie Sąd Rejonowy w Pile wyrokiem z dnia 2 marca 2018 roku po rozpoznaniu sprawy z powództwa easyDebt NSFIZ zasądził od pozwanych kwotę 21.300,00 zł oddalając powództwo w pozostałym zakresie, co oznacza, iż klienci Kancelarii nie są zobowiązani do zapłaty na rzecz powoda kwoty 202.116,99 zł, której to powód dochodził pozwem z dnia 6 marca 2017 roku

Więcej “Przedawnienie roszczeń”